Powitanie Proboszcza i Wikariuszy

– Od tej chwili nowy Ksiądz Proboszcz podejmuje wśród Was, drodzy Parafianie pasterskie zadanie. Otoczmy Go wspólną modlitwą. Klucze od kościoła niech będą wyrazem, że jest gospodarzem odpowiedzialnym za ten kościół i za całą parafię – powiedział ks. kanonik Zdzisław Gościniak, dziekan dekanatu ostrowskiego drugiego. Tymi słowami i symbolicznym gestem przekazania kluczy od kościoła ks. kanonik Krzysztof Nojman objął urząd proboszcza parafii KONKATEDRALNEJ pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się procesją wprowadzenia przy bijących dzwonach kościelnych. – Pasterz kościoła kaliskiego biskup Edward Janiak ustanowił ks. kanonika Krzysztofa Nojmana proboszczem tutejszej parafii – mówił ks. wikariusz Mateusz Setecki. Treść dokumentu nominacji odczytał ks. kanonik Zdzisław Gościniak:

 

Przewielebny Księże Kanoniku,
w związku z wyrażoną zgodą zwolnienia Księdza z dniem 30 czerwca 2015 r. z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim na mocy kanonu 523 i 524 kodeksu prawa kanonicznego, ustanawiam z dniem 1 lipca 2015 r. proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim w dekanacie ostrowskim pierwszym. Posługę duszpasterską wśród wiernych i administrację parafii będzie Ksiądz Proboszcz pełnił zgodnie z obowiązującymi normami kanonicznymi kościoła powszechnego zawartymi w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. oraz prawa diecezjalnego pierwszego synodu diecezji kaliskiej. Na mocy urzędu posiada Ksiądz Proboszcz upoważnienie do spowiadania wiernych diecezji kaliskiej oraz upoważnienie do ważnego asystowania przy małżeństwach zawieranych na terytorium parafii. Życzę drogiemu Księdzu Proboszczowi owocnej pracy duszpasterskiej i skutecznego administrowania parafią. Udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Ks. Edward Janiak
biskup kaliski

 

– Stajemy dzisiaj (…) przed Wami, kilka dni od chwili, kiedy przybyliśmy do tej parafii, do tej świątyni, aby Wam służyć. A ta służba kapłańska przede wszystkim polega na tym, aby przepowiadać Słowo Boże. Aby głosić Słowo Boże, Ewangelię, Dobrą Nowinę. Każdy kapłan, każdy z nas jest także szafarzem sakramentów świętych. Jesteśmy tutaj, w tej parafii po to, aby Wam służyć najlepiej jak potrafimy – mówił ks. Proboszcz. – Chcemy tą swoją posługę pełnić przede wszystkim z radością w sercu (…) chcemy być przede wszystkim świadkami Jezusa Chrystusa i w ten sposób Was przybliżać do Boga. Ks. kanonik Krzysztof Nojman wskazywał jak ważną rolę w życiu kapłana pełnią wierni – My kapłani uczymy się często wiary w Boga właśnie od Was, od świeckich ludzi, od swoich Parafian, od wiernych, których spotykamy w różnych sytuacjach, okolicznościach, w różnych miejscach. Tak wiele można się nauczyć od Was. Nieraz swoją postawą i wiarą nas zawstydzacie. I właśnie z takim przeświadczeniem staję przed Wami, jako nowy duszpasterz, proboszcz. Z takim przeświadczeniem stają przed Wami szczególnie ci trzej nowi wikariusze, którzy wraz ze mną przybyli do naszej parafii. Kończąc kazanie prosił – Chcemy Was moi drodzy prosić o to, abyście nas umacniali w tej posłudze kapłańskiej. Umacniali swoją modlitwą i swoją postawą, świadectwem swojego życia. To jest nam bardzo, bardzo potrzebne.

Dziekan dekanatu ostrowskiego drugiego, ks. Zdzisław Gościniak, wezwał nowego ks. Proboszcza do WYZNANIA WIARY oraz złożenia przysięgi wiernego dopełniania urzędu proboszcza:

 

Ja, ks. Krzysztof Nojman wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:
„Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.”
Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary lub moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuje nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów, sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.

 

Ja, ks. Krzysztof Nojman, obejmując urząd proboszcza w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim.
Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.
W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne.
Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.
Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem.
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.

 

Po zakończeniu Eucharystii do ks. kan. Krzysztofa Nojmana zwrócił się jego poprzednik – Drogi Krzysztofie, bardzo się cieszę, że jesteś naszym Proboszczem. Jestem pewny, że nie zabraknie Ci Bożego błogosławieństwa – mówił ks. prał. Tomasz Ilski. Nowy Proboszcz skierował prośbę do ks. Ilskiego – Będzie moją radością i radością Księży Wikariuszy, jeśli w dalszym ciągu Ks. Prałat zechce sprawować w każdą niedzielę Mszę św. o godz. 20.30, tak jak to było do tej pory. (…) Proszę również pozostać w tym samym konfesjonale. Wiem, że ten konfesjonał zawsze zajmował kolejny proboszcz tej parafii. Myślę, że będzie dobrze, jeśli Ks. Prałat właśnie tam pozostanie. (…) Wielu z nas tutaj Ks. Prałata ceni, jako doświadczonego i dobrego spowiednika. Podziękował również, za wszelkie dokonania w parafii zarówno te duchowe jak i materialne. Stwierdził również, że oczywiste jest to, że drzwi do kościoła są dla ks. Tomasza zawsze otwarte, ale również zaznaczył, że jest mile widzianym gościem na probostwie. Ks. Krzysztof skierował swoje podziękowania do byłego dziekana dekanatu ostrowskiego pierwszego – ks. prał. Michała Milewskiego. Dziękował również ks. prał. Alfredowi Mące, proboszczowi parafii w latach 1981-2007. – W latach 1994-1998 byłem wikariuszem w tej parafii. Przyszedłem tutaj jako młody kapłan mając 4 lata kapłaństwa. Spotkałem tutaj ks. Prałata Alfreda Mąkę. Zawsze będę Księdza cenił za wielką kulturę, inteligencję i wiedzę. Zawsze Ksiądz z wielkim szacunkiem traktował wszystkich księży Wikariuszy, także tych młodych. Dziękuję. – mówił nowy Proboszcz.

Ks. kanonik Krzysztof Nojman przedstawił wszystkich wikariuszy pracujących w parafii. Ks. Adrian Jurek – w parafii od 2 lat, zajmuje się młodzieżą, uczy w szkole, jest kolarzem, który potrafi dziennie przejechać 130 km, kapłanem jest 11 lat. Ks. Mateusz Setecki – przez ostatnie 4 lata był kapelanem szpitala w Pleszewie, ma 7 lat kapłaństwa. Ks. Paweł Wczesny – przybył z parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie, 3 lata kapłaństwa. Ks. Jakub Rachwalski – najmłodszy, w maju otrzymał święcenia kapłańskie, pochodzi z Krotoszyna. Proboszcz wspomniał również o naszym kleryku, Aleksym Stasiaku, który ukończył 3 rok studiów i formacji.

Ks. Proboszcz dziękował za życzliwość okazaną w pierwszych dniach posługi w parafii. Podziękował również za udział we Mszy św. pocztom sztandarowym, delegacjom, chórowi pw. św. Grzegorza, a także byłym parafianom z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, którzy przybyli na Eucharystię.

Wspólnie z nowym ks. Proboszczem modliło się wielu kapłanów z dekanatu ostrowskiego pierwszego i dekanatu ostrowskiego drugiego oraz poprzedni Proboszczowie parafii Konkatedralnej – ks. prał. Alfred Mąka i ks. prał. Tomasz Ilski.


Powitanie Proboszcza i Wikariuszy
Scroll to Top
Skip to content