W intencji wszystkich związanych z górnictwem

W wigilię wspomnienia św. Barbary – patronki górników, w Konkatedrze modlono się za górników i wszystkich związanych z górnictwem, a przede wszystkim za obecnych, byłych oraz zmarłych pracowników Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt”. Eucharystii przewodniczył delegat Biskupa Kaliskiego, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz parafii Katedralnej w Kaliszu.

– Zanosimy naszą modlitwę, za nas wszystkich tutaj obecnych, prosząc o Bożą opiekę dla górników, dla wszystkich związanych z górnictwem, za Waszych najbliższych, rodziny – mówił proboszcz Konkatedry, ks. Krzysztof Nojman witając wszystkich zgromadzonych na Mszy św. Ks. Prałat Modliński przekazał pozdrowienie od ks. bpa Edwarda Janiaka oraz zapewnienie o modlitwie w ich intencji.

W homilii proboszcz kaliskiej Katedry wskazywał kim dla św. Barbary, patronki górników, był Jezus Chrystus. – Dla św. Barbary Chrystus był najwyższą wartością. Ona dla Chrystusa żyła, dla Chrystusa cierpiała i była wierna Mu do końca. I oddała za Niego życie, poniosła śmierć męczeńską dawno temu, na początku IV wieku. Mówiąc o świętej, celebrans nawiązywał do słów św. Pawła. – To do niej możemy odnieść słowa św. Pawła Ap. z listu do Rzymian. Słowa dobrze nam znane: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (…) Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował”. Nasza święta patronka doświadczyła tego wszystkiego. Doświadczyła utrapienia i prześladowania, doświadczyła głodu i nagości, doświadczyła niebezpieczeństwa. Ale we wszystkim tym odniosła zwycięstwo, w każdym doświadczeniu – dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego łasce, dzięki Jego mocy – powiedział ks. Prałat. Kapłan nawoływał, byśmy tak jak św. Barbara, wsłuchiwali się w Słowo Boże. – Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o wartości i ważności Słowa Bożego. Każdy kto słucha Słowa Bożego i zachowuje je w swoim życiu jest człowiekiem mądrym i roztropnym jak ten człowiek, który dom buduje na skale, na mocnym fundamencie. (…) Często słuchamy Słowa Bożego, może raz po raz bierzemy do ręki Pismo Święte, rozważamy Słowo Boże, ale to nie wystarczy. Trzeba, abyśmy ze Słowa Bożego uczynili światło na drodze naszego życia. Na zakończenie, ks. Adam Modliński prosił o wstawiennictwo św. Barbarę. – Św. Barbaro, ty zostawiłaś Kościołowi świetlany przykład czystości i męstwa, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy przez twoje zasługi otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach. Św. Barbaro pomóż nam do końca wytrwać przy Chrystusie. Niech przykład twojego życia umacnia naszą wiarę.

Na zakończenie Eucharystii, ks. prał. Adam Modliński podziękował za wspólną modlitwę ze wstawiennictwem św. Barbary.

Eucharystię koncelebrował ks. kan. Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry oraz ks. kan. Jacek Bochniak, proboszcz parafii NSPJ w Gorzycach Wielkich.


W intencji wszystkich związanych z górnictwem
Skip to content