Cmentarz parafialny

 

Cmentarz Parafialny przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Zarządca cmentarza – ks. Proboszcz Krzysztof Nojman
Zawiadowca cmentarza – Paweł Naskręcki (tel. 667 008 200)


 

Regulamin cmentarza parafialnego

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, w których spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznaczone są do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205).
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

§ 1

 1. Cmentarz w Ostrowie Wlkp. przy ul. Limanowskiego jest własnością Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Konkatedra), w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika, którym jest zawiadowca cmentarza.

§ 2

 1. Na cmentarzu urządza się groby:
  • ziemne pojedyncze i podwójne
  • ziemne głębinowe
  • ziemne murowane
 2. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób niemurowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 3. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
 4. Wymiary grobów na cmentarzu muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. 1972, Nr 47, poz. 299).
 5. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

§ 3

 1. W biurze Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim pobiera się opłaty:
  • każde miejsce grzebalne – na 20 lub 10 lat (przy pochówku na 20 lat),
  • za miejsce rezerwowe na 20 lat,
  • postawienie na miejscu grzebalnym nagrobka, grobowca,
  • czynności formalno-administracyjne w celu dokonania pochówku lub ekshumacji.
 2. Osoba, która wnosi opłaty określone w ust. 1 pkt a i b nosi nazwę „opiekun grobu”.
 3. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. Administrator cmentarza nie odpowiada za zaniedbane groby.
 4. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 5. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z użytkowania grobu.
 6. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 7. Wszelkie opłaty wymienione w ust. 1 ustala właściciel cmentarza i uiszcza się je w kancelarii parafialnej.
 8. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka.

§ 4

 1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.
 2. Dysponentem wolnych miejsc w grobie ziemnym są osoby określone w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 4. Prawo do grobu nie podlega prawom dziedziczenia.

§ 5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana:
  • na zlecenie osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Poza tymi terminami konieczna jest zgoda inspektora sanitarnego.

§ 6

 1. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w biurze parafialnym, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i kartę zgonu oraz wnieść opłaty.

§ 7

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zabrania się:
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
  • zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu tego przeznaczonym.
  • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wjazdu rowerami i innymi pojazdami.
 2. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w uzasadnionych.
 3. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać ławek, płotków, ogrodzeń, wykonywać betonowych podestów przy grobie, prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam.
 4. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu.
 5. Filmowanie uroczystości pogrzebowych dopuszczalne jest za zgodą administratora cmentarza.

§ 8

 1. Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza oraz za porządek na zaniedbanych grobach. Cmentarz jest ubezpieczony przez Parafię w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa OC nie obejmuje ubezpieczenia samego nagrobka, gdyż każdy nagrobek stanowi własność opiekuna grobu, a nie własność zarządcy cmentarza. Stąd ubezpieczenie grobowca, czy tradycyjnych nagrobków w formie płyt pamiątkowych wraz z innymi elementami nagrobka należy ubezpieczyć we własnym zakresie.
 2. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonanie robót, czy zapobieżenia szkodzie powstałej wskutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy z dnia 31 stycznia 1959 roku ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 23 poz. 295 tekst jednolity z późn. zm.)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Ostrowie Wielkopolskim
Administrator cmentarza
Ksiądz Proboszcz Krzysztof Nojman