Święto Miłosierdzia Bożego – część 9

Część 9 (ost.) – „Nieustanna Koronka do Miłosierdzia Bożego i Koronka za konających”

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prężnie działa, by w pełni wypełniać polecenia Pana Jezusa. Na stronie faustyna.pl każdy Internauta może dopisać się do Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego, której celem jest modlitwa Koronką w wyznaczonej godzinie. Kolejną formą jest niesienie pomocy konającym w postaci modlitwy w ich intencji. Wystarczy wysłać SMS lub zgłoszenie przez Internet.

Nieustanna Koronka do Miłosierdzia Bożego

Spełniając polecenie Pana Jezusa, by słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego nieustannie błagać o miłosierdzie dla nas i całego świata, umożliwiamy włączenie się w tę modlitwę wiernym z całego świata. Wraz z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuariach w Krakowie-Łagiewnikach, Płocku, Świnicach, Rzymie i innych domach prosić będziemy o miłosierdzie i pokój dla całego świata, a także w intencjach osób włączających się w tę nieustanną modlitwę Koronką.

Dołączyć do tego dzieła można na stronie – https://www.faustyna.pl/zmbm/nieustanna-koronka-do-milosierdzia-bozego-zapisy/


Koronka za konających

Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają .Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). Te słowa, które Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny, odnoszą się także do nas, bo i my możemy uratować kogoś na wieczność przez odmawianie z ufnością w jego intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Dzieło niesienia pomocy konającym

przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego ma swoje źródło w wydarzeniach i słowach Pana Jezusa, zapisanych w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny (m.in.: Dz80981081182883483588010351541, 156516391684169817971798 i inne.). Ma ono na celu niesienie pomocy konkretnej, znanej z imienia osobie, która odchodzi z tego świata.

Kto i jak może włączyć się  w to dzieło?

Każdy, kto pragnie wspierać osoby umierające przez modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Osoby, deklarujące wspieranie w ten sposób konających, winny wypełnić niżej podany formularz. Należy w nim podać nie tylko swoje imię, miejscowość, parafię, numer telefonu komórkowego, e-mail, ale także określić dzień i wybrać jedną z ośmiu stref czasowych, w której składana jest deklaracja wspierania konających, oraz sposób odbierania informacji o konających. W wybranej strefie czasowej dana osoba może otrzymać tylko jedno powiadomienie z imieniem osoby konającej. Po wypełnieniu formularza siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia potwierdza przyjęcie do dzieła „Koronki za konających”, a informacja z tą wiadomością przychodzi na podany w formularzu adres e-mailowy.

Po otrzymaniu wiadomości z imieniem osoby umierającej przez sms-a lub e-maila, należy w ciągu 15 minut zwrotnie odpowiedzieć: AMEN. To hasło jest potwierdzeniem odbioru informacji i oznacza odmówienie jeden raz Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji konającego.

Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w tym dziele przez wypełnienie formularza z hasłem: „Wypis”. Automatyczny wypis z dzieła „Koronki za konających” następuje wówczas, gdy system obsługujący to dzieło nie otrzyma 5 razy odpowiedzi: AMEN w ciągu 15 minut od wysłania sms-a z imieniem konającego. Gdyby taka osoba chciała ponownie zaangażować się w to Dzieło, musi jeszcze raz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Udział w tym dziele wymaga pokrycia kosztów wysyłanych sms-ów z hasłem: AMEN w takiej kwocie, jaka obowiązuje w sieci posiadacza komórki.

 

SMS o treści: (imię osoby konającej)
pod nr tel.: 505 060 205

Skip to content