Różaniec przy pięciu ołtarzach

W niedzielne popołudnie w konkatedrze odprawiony został różaniec przy pięciu ołtarzach. Podczas nabożeństwa modlono się m. in. o ustanie pandemii koronawirusa i służbę zdrowia. Modlono się przy ołtarzu Serca Jezusowego, Matki Bożej Częstochowskiej, św. Antoniego, św. Andrzeja Apostoła oraz przy ołtarzu głównym. Po błogosławieństwie zaśpiewany został Apel Jasnogórski. Nabożeństwu przewodniczył ks. diakon Lucjan Kupiec.

Różaniec – życie moje, Maryi i Jezusa…

Różaniec to jedna z najbardziej popularnych modlitw, po która sięgają ludzie na całym świecie. Jego historia sięga wiele wieków wstecz. Od początku chrześcijaństwa bardzo poważnie traktowano słowa św. Pawła „Nieustannie się módlcie”. Było to widoczne zwłaszcza w środowiskach pustelniczych i zakonnych, w których poprzez powtarzanie krótkich formuł skupiano swe myśli i serca na Bogu. Znane są np. świadectwa o pustelniku św. Pawle z Teb (III w.), który starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy Ojcze nasz. Do liczenia modlitw używał trzystu kamyków, które kładł na kolana i stopniowo zrzucał w trakcie modlitwy. Od VI wieku używano sznura z paciorkami.

Z lX wieku pochodzi najstarsze znane świadectwo, które wskazuje na to, że jedną z takich formuł było zaczerpnięte z Ewangelii pozdrowienie anielskie Zdrowaś Maryjo. Średniowiecze było związane z niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej, dlatego wtedy też pojawił się zwyczaj odmawiania 150 Zdrowaś Maryjo, co było inspirowane Psałterzem liczącym 150 psalmów. Od XII wieku znany jest zwyczaj przeplatania modlitwy Zdrowaś Maryjo z Ojcze nasz. Również w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy, do pozdrowienia anielskiego dodano drugą część: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. W roku 1572 papież Pius V ustanowił wspomnienie Matki Bożej Różańcowej jako wotum wdzięczności za zwycięstwo w bitwie morskiej pod Lepanto. Bitwa ta rozegrała się 7 października 1671 pomiędzy flotą chrześcijańską a flotą turecką (stąd miesiąc październik zaczął być uważany za miesiąc modlitwy różańcowej).

Różaniec to modlitwa umiłowana przez wielu świętych. Wielu papieży podczas swoich pontyfikatów podkreślało jego znaczenie, oraz zachęcali do jego odmawiania. Najnowszy etap rozwoju różańca to zmiana, którą wprowadził Jan Paweł ll w 2002 r. W Liście apostolskim o różańcu świętym potwierdził wartość tej modlitwy, zachęcił do jej praktykowania, a przede wszystkim wprowadził nowe tajemnice, nazywając je tajemnicami światła. Obejmują one najważniejsze wydarzenia z okresu publicznej działalności Jezusa, począwszy od chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucharystii. Papież umiejscowił te tajemnice pomiędzy tajemnicami radosnymi a bolesnymi. Ta nowość wprowadzona do modlitwy różańcowej jest zarazem wskazówką, że odmawiając różaniec, możemy rozważać także inne wydarzenia z Ewangelii, które pozwolą pełniej ogarnąć w medytacji tajemnicę Chrystusa. Bo taka jest istota różańca, jak to wyraził Jan Paweł ll: „Ma prowadzić ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa”.

Różaniec jest modlitwą do Jezusa za pośrednictwem Maryi. Dzięki tej modlitwie rozważamy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa opisane w Ewangelii. Modlitwa ta sprawia wrażenie trudnej, z powodu swojej monotonii. Gdy spojrzymy jednak głębiej na jej sens możemy zauważyć, że poprzez kontemplację bierzemy udział w wydarzeniach związanych z Jezusem. W modlitwie tej odnajdujemy cztery tajemnice, które związane są z życiem Jezusa, Jego cierpieniem i radościami. Modląc się nią możemy wplatać swoje problemy, troski oraz niepokoje. Maryja, która brała udział w tych wydarzeniach wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski u Boga. Matka Boża w swoich objawieniach jakie miały miejsce m.in. w Fatimie zachęca do odmawiania różańca. Mówi o tym, jak wielkie znaczenie ma ta modlitwa.

Wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie ma właśnie ta modlitwa. W rozważaniach o różańcu wydanych przez Księży Salwatorianów w Krakowie znajdujemy kilka przykładów ludzi, którzy poprzez różaniec uciekają się do Boga o pomoc. Zmarły już dr Eugeniusz Peikert pracujący jako chirurg w Katowicach wyjeżdżając z rodziną na wczasy spostrzegł w pewnej chwili, że w kieszeni nie ma swojego różańca. Zwrócił się do żony: „Gdzie mój różaniec? Przecież bez różańca nie mogę jechać na wczasy”, W postawie tego lekarza można zauważyć, jak wielką wagę przywiązywał do modlitwy różańcowej. Nawet czas wypoczynku nie mógł być oddzielony od różańca, Pewnego lekarza francuskiego, sławnego uczonego Recamiera zastało grono naukowców przy odmawianiu różańca. Gdy profesor ujrzał zdziwienie w oczach swego otoczenia Dowiedział dobitnie: „Tak panowie, Racamier odmawia różaniec, Gdy się martwię o jakiegoś chorego. wszystkie zaś środki zawodzą, zwracam się do Tego, który wszystko może. Ponieważ nie zawsze mam odwagę zwrócić się wprost do Boga, modlę się do Jego Matki. Przyznam się szczerze, że wtedy oglądam zadziwiające wyniki”. W rozważaniach tych możemy zauważyć jeszcze jedno świadectwo człowieka świeckiego, malarza Langbehna, który w piękny sposób wyraża się o różańcu: „Jak nigdy nie sprzykrzy się człowiekowi chleb powszedni, tak nie znużą ani nie znudzą go nigdy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, z których składa się różaniec. Nabożeństwo różańcowe to jakby przechadzka Najświętszej Dziewicy po wspaniałym ogrodzie, wśród wonnych kwiatów, klombów i grządek pełnych najpiękniejszego kwiecia. Jest to niezmiernie ważna modlitwa, jeżeli serce bierze udział w tym, co wymawiają usta. Różaniec i Droga Krzyżowa są najwyższym wykwitem ducha katolicyzmu, żywym uzewnętrznieniem duchowej treści wiary”.

Odmawiając różaniec Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć Boże tajemnice. Modląc się na różańcu, stajemy się jakby naśladowcami Maryi. Ewangelia, stopniowo przenikając naszą świadomość, umacnia naszą wiarę i przybliża do Boga. W różańcu Maryja jest z jednej strony orędowniczką, z drugiej zaś ta, która jako jedna z nas doszła do pełnego zjednoczenia z Bogiem i jest potwierdzeniem, gwarancją Bożych obietnic oraz źródłem naszej nadziei — zmierzamy tam, dokąd Ona już doszła.

Artykuł: Anna Kierzek (tekst z nr 179 gazetki parafialnej Z Ostrowskiej Konkatedry)
Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Różaniec przy pięciu ołtarzach 2020
« z 2 »
Scroll to Top
Skip to content