Trzecia rocznica ingresu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka

W trzecią rocznicę ingresu ks. biskup Edward Janiak dziękował w sobotę, 12 września, w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu za posługę w Diecezji Kaliskiej. Podczas Eucharystii kazanie wygłosił ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry.

Witając Biskupa Kaliskiego ks. prałat Adam Modliński podkreślił, że dzień 12 września 2012 roku, dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, na zawsze wpisał się w historię młodej diecezji kaliskiej. – Najdostojniejszy Arcypasterzu wspominając historyczną chwilę Twojego uroczystego ingresu do tej czcigodnej świątyni, razem z Tobą dziękujemy Bogu za ten miniony czas wypełniony ojcowską troską o to, aby Święty Kościół Kaliski, który wtedy na nowo zaślubiłeś Chrystusowi Panu, był stateczny w wierze, mocny nadzieją i niezachwiany w miłości ku Bogu i braciom. W tym roku w sposób wyjątkowy doświadczyliśmy oblubieńczej bliskości Chrystusa podczas Kongresu Eucharystycznego, który z Twojej inicjatywy i pod Twoim przewodnictwem przeżywaliśmy w naszej diecezji. My wszyscy zgromadzeni na tej Mszy św. w duchowej łączności z całym Prezbiterium Kościoła Kaliskiego i Ludem Bożym naszej diecezji wzywając wstawiennictwa Maryi – Matki Bożej Zwycięskiej i św. Józefa – Jej dziewiczego Małżonka, pokornie prosimy Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, który w Eucharystii jest „naszą Paschą i Chlebem Żywym”, aby napełniał Cię pokojem i radością, umacniał w głoszeniu Ewangelii, obdarzał zdrowiem i siłami oraz pomnażał wszelkie dobro, które przez Twoją pasterską posługę i apostolską gorliwość ubogaca nasze codzienne życie – mówił proboszcz Katedry św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii ks. kanonik Krzysztof Nojman nawiązując do Ewangelii wskazywał na pytanie zadane przez Jezusa apostołom „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. – Pytanie, które stawia człowiekowi Bóg! Każde pytanie Boga nawet bardzo trudne i kłopotliwe, jest wielkim darem i wielką łaską. Wszechmogący i wielki Bóg dostrzega człowieka i chce z nim mówić, rozmawiać. Czyż nie jest to przedziwne i piękne? Pan Bóg, który wie wszystko, lubi jednak stawiać człowiekowi pytania. Pyta nie dlatego, by się czegoś dowiedzieć, bo wie wszystko. Pyta, gdyż chodzi Mu o dobro człowieka. By człowiek odpowiadając uzmysłowił sobie kim jest, co dla niego jest prawdą, by tej prawdy zaczął szukać, by poznał prawdę o Bogu, o świecie i o samym sobie – stwierdził proboszcz Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim.

Zaznaczył, że każdy człowiek stawia pytania Bogu. – Często jest tak, że to my stawiamy Panu Bogu pytania. Pytamy o wiele. Szczególnie wtedy, gdy dzieje się w naszym życiu coś szczególnego, niezwykłego, czego do końca nie rozumiemy. Pytamy dlaczego cierpienie, choroba, jaki jest tego sens, pytamy, gdy Bóg nas wzywa, powołuje, daje jakieś szczególne zadanie do wykonania. Dlaczego właśnie ja, Panie? Nie rozumiem, trudno mi zgodzić się z Twoją wolą! – mówił dziekan dekanatu ostrowskiego pierwszego.

Dodał, że takie pytania Chrystusowi na pewno stawiał pasterz Diecezji Kaliskiej. – Ekscelencjo! Księże Biskupie Edwardzie! Na pewno bardzo często i Ty stawiałeś i stawiasz Chrystusowi różne pytania. Stawiałeś je wtedy, gdy usłyszałeś w sercu jego głos „Pójdź za Mną!”, kiedy stawałeś się Następcą Apostołów i pewnie również wtedy, gdy Bóg posłał Cię na Ziemię Kaliską, byś stał się jej Pasterzem. Twoja odpowiedź była zawsze zgodna z wolą Bożą, przyjmowana w duchu wiary i pokory. Stajesz pośród nas jako nasz Biskup, jako Dobry Pasterz. W pierwszych wiekach Kościoła Chrystus najczęściej przedstawiany był jako Dobry Pasterz. Papież Jan Paweł II nawiązując do symbolu Dobrego Pasterza, powiedział, że „jest to w istocie „Ikona”, którą w ciągu stuleci inspirowało się wielu świętych biskupów i która lepiej niż jakakolwiek inna obrazuje zadania i styl życia następców apostołów” – powiedział ks. kanonik Krzysztof Nojman.

Przypomniał słowa biskupa kaliskiego wypowiedziane przed trzema laty w dniu ingresu do kaliskiej katedry. – „Z drżeniem serca podejmuję nowe zadania – zawierzam moją pasterską służbę Najwyższemu Kapłanowi Nowego Przymierza – Jezusowi Chrystusowi, który dokonuje wyboru spośród ludzi i posyła na swoje żniwo” – mówiłeś. Księże Biskupie widzimy w Tobie Dobrego Pasterza, który podejmuje ważne, trudne i odważne decyzje dla dobra Kościoła Kaliskiego, dla dobra naszej diecezji. Jesteś głosicielem wiary. Twoje przepowiadanie wyraża pasterską miłość, odzwierciedla naukę Kościoła i stara się odpowiedzieć na potrzeby współczesnego człowieka – podkreślał kaznodzieja.

Zaznaczył, że posługa biskupa kaliskiego naznaczona jest chorobą i cierpieniem. – Przyjęcie krzyża jest znakiem miłości i całkowitego oddania. Niesienie go za Chrystusem oznacza zjednoczenie się z Nim w ofiarowaniu największego dowodu miłości. Można więc powiedzieć, że naśladowanie Chrystusa sprowadza się do uczynienia z siebie daru dla Boga i drugiego człowieka. Uczynić z siebie dar dla Boga i drugiego człowieka. Tego z serca życzymy! Życzymy sił i mocy Ducha Świętego – powiedział proboszcz ostrowskiej Konkatedry.

Po komunii św. przedstawiciele parafian i sióstr zakonnych dziękowali biskupowi kaliskiemu za trzy lata posługi i życzyli sukcesów w dalszym prowadzeniu diecezji.

Słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi wyraził Biskup Kaliski. – Chciałem Bogu podziękować za to, co jest. Jest zawsze taka nadzieja i optymizm, który mi przyświeca na co dzień ufając mocno i trzymając się św. Józefa w tym posługiwaniu. Jest też wiele radości. Jadąc w teren widzę świadectwa ludzi, coraz bardziej poznaję diecezję, dużo życzliwości i zrozumienia doświadczam od kapłanów i to jest siłą. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, zwłaszcza Wam kochani wierni, którzy jesteście – powiedział ks. biskup Edward Janiak.

We Mszy św. uczestniczyli także: wikariusz generalny ks. prałat Andrzej Latoń, wikariusze biskupi, kapłani pracujący w urzędach centralnych diecezji kaliskiej, kapłani Kapituły Katedralnej, Kolegiackiej i Konkatedralnej, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje organizacji kościelnych i świeckich, wierni diecezji kaliskiej.

Podczas Eucharystii Biskup Kaliski Edward Janiak przekazał księżom odznaczenia.

Ks. prałat Tomasz Ilski został zwolniony z funkcji prepozyta Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim i ustanowiony honorowym prepozytem Kapituły Konkatedralnej z przywilejem używania prostej białej mitry – infuły w czasie sprawowania czynności liturgicznych.

Ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim został ustanowiony prepozytem Kapituły Konkatedralnej.

Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Kaliszu został ks. Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego w Kaliszu.

Kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu został ks. prałat Zbigniew Cieślak, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Kaliszu został ks. Maciej Melaniuk, wieloletni proboszcz wśród Polonii w USA.


Trzecia rocznica ingresu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka
Scroll to Top
Skip to content